Waar zijn die aanvragen/besluiten?

                                                                                 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

 

Postbus 10 000

5670 GA

Nuenen

 

Uw Kenmerk

 

Datum

5 oktober 2020

Onderwerp

Ingebrekestelling niet tijdig beslissen

 Geacht College,

Conform artikel 6:12 tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht stelt ondergetekende u in
gebreke niet te tijdig besluiten.

Op 15-10-2019 heeft ondergetekende een WOB verzoek ingediend bij u als bestuursorgaan.
Op 28-11-2019 heeft het bestuursorgaan besloten de gevraagde informatie ter beschikking te stellen.
Op 07-01-2020 heeft ondergetekende bezwaar ingediend tegen het besluit van 28-11-2019.
Op 06-07-2020 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de commissie voor de bezwaarschriften.
Op 07-09-2020 bent u voor de eerste maal in gebreke gesteld.
Op 10-09-2020 heeft u per e-mail laten weten dat het besluit op 22-09-2020 behandeld wordt.
Op 21-09-2020 deelt u per aangetekende brief mee dat de behandeling niet haalbaar is.

De redenen waarom ik u in gebreke stel, luiden als volgt:

In uw ‘ruimtelijk structuur visie’ maakt u een ruimtelijke analyse en beschrijft u de landschapstructuur
en het historische ontwikkelingspatroon.

Op pagina 5 benoemd u een aantal van die historische plaatsen.

Kenmerkend voor met name het kampen- en hoevenlandschap zijn de zogenaamde ‘plaatsen’, een driehoekige vaak beplante ruimte op een kruising van een drietal wegen. Ze vormen de oorsprong van de verschillende buurtschappen. In de gemeente zijn deze te vinden bij Laar, Rullen en Wettenseind. En de kenmerkende ‘veldlinten’ op de stroomruggen zoals de Soeterbeekseweg en Boord.

Op pagina 9 en 10 beschrijft u in essentie zelf waarom dit besluit geen uitstel meer duldt.

Gerwen is een klein dorp dat door de jaren heen zijn eigen dorpse uitstraling heeft behouden. Het is gelegen op de overgang van het kleinschalige Dommeldal naar het grootschalige kampenlandschap. De kern is een typisch esdorp, herkenbaar aan het uitwaaierende wegenpatroon. Deze wegen komen samen rond de centraal gelegen brink, De Heuvel.


 

Screen Shot 2020-09-23 at 17.19.03.jpg

 


Rond deze brink is de kern Gerwen in de loop der jaren uitgegroeid tot zijn huidige omvang, De wegen met een historisch karakter verbinden het dorp met de omliggende kernen. Daarnaast waaieren de wegen  uit in het kleinschalige buitengebied waardoor Rullen, Laar en Hool zijn verbonden met de kern.

Deze foto (2009) van de historische ‘plaats’ Laar is door u gebruikt als illustratie van de op pagina 5 beschreven historische kenmerken van het kampen- en hoevenlandschap.

Voor dit bezwaarschrift zijn al die historische ‘plaatsen’ bezocht en in beeld gebracht zoals ze vandaag de dag - eind september begin oktober 2020 - zijn.

 

Rullen 27-09-2020

 

Deze plaats ligt op c.a. 500m verwijderd van het Laar.
In tegenstelling tot het Laar is Rullen ongerept gebleven en geeft het de bezoeker een imponerend beeld van de omgeving met links de weg Rullen richting het buitengebied.

Rullen.jpg

 

Wettenseind 30-09-2020

Schitterend!
Op de voorgrond een ondiepe drooggevallen sloot. De lage begroeiing staat rond een ondiepe poel. Daarachter de weide met bomen die de twee monumentale boerderijen aan het zicht onttrekken.

 

Wettenseind.jpg

 


 

 

Boord 30-09-2020

 

Complimenten aan iedereen die zich hiervoor ingespannen heeft!

Vanaf de Soeterbeekseweg (een van de ‘veldlinten’ in uw visie), weer zo’n kenmerkende plaats.

Op de voorgrond de weide die toegang geeft tot de verderop gelegen jeu-de-boules baan en picknicktafel en banken. Er is over nagedacht. De baan heeft de juiste verhouding tot het veld en ligt parallel aan het spoor dat rechts voor de bomen in het veld loopt.

Op https://nuenen-dwars.nl//Boord/Boord.htm kunt u zien dat deze plaats een brede sociale functie vervult. Er wordt door een grote verscheidenheid aan mensen in alle leeftijdgroepen gebruik van gemaakt.

 

 

Boord.jpg

 


 

 

Laar

10 jaar geleden

Vandaag

Screen Shot 2020-09-23 at 17.19.03.jpg

 https://nuenen-dwars.nl

 

Anno 2020 een met steen en schroot vernielde plaats.

Laar-2010-2020.jpg

Laar-2020-Baan.jpg

Laar-2020-DnBusser.jpg

Laar-2020-Verharding.jpg

Laar-2020-Container-troep.jpg

Laar is vernield door een groep omwonenden die er een sportvereniging op gevestigd heeft en de historische plaats als een commerciële activiteit ontwikkelt.

De historische plaats is niet langer openbaar toegankelijk en heeft de uitstraling van een schooiers- kamp.

U bent in gebreke door geen besluit te nemen op mijn bezwaar inzake het WOB verzoek om alle relevante informatie over de plaats, in het bijzonder de bestuursrechtelijk aspecten die aan de orde zijn waar het de ruimtelijke ordening betreft.

Uw eigen structuurvisie bepaalt dat deze historische plaats bijzondere zorg en aandacht verdiend.

Het is daarom onvermijdelijk te concluderen dat voor het bebouwen en permanent in bezit nemen van deze historische plaats er aanvragen, een bestemmingsplanwijziging en omgevingsbesluit(en) zijn genomen.

Deze informatie is de kern van de vraagstelling in het WOB verzoek.

De belangrijkste reden om u in gebreke te stellen, is dat de feitelijke werkelijkheid op de plaats Laar vandaag niet zonder die informatie had kunnen ontstaan!

 

Uw zwijgen als bestuursorgaan en manipulatieve wijze van communiceren alsof aan alle regels en voorwaarden is voldaan zijn voor de burger een teleurstellende constatering van falend bestuur.

 

Procedure:

 

Indien u als bestuursorgaan niet binnen een termijn van 2 weken alsnog besluit en de gevraagde informatie niet ter beschikking stelt, zal ik op grond van deze ingebrekestelling een beroepschrift ‘niet tijdig beslissen’ indienen bij de bestuursrechter.

Hoogachtend,

 

Burgertje van Nuenen 

 

DigIG ondertekend )

 

Structuurvisie Nuenen c.a. wijziging 2020

En ook interessant om te lezen de voorloper de welstandsnota