Besluit maar eens om de Dwangsom te innen  

Burgertje vraagt de gemeente om een besluit te nemen tot invordering van die dwangsom van 1500,-
Als u een dwangsom opgelegd krijgt weet de gemeente wel hoe ze de centen moet innen!

In de Wet staat een artikel waarmee een burger gewoon mag vragen aan de gemeente, een besluit te nemen om over te gaan tot het invorderen van de dwangsom bij de overtreder.
artikel 5.24 
Burgertje dient ook meteen een WOB verzoek in, om het besluit dat die dwangsom ook daadwerkelijk is opgelegd boven tafel te krijgen. Stel je voor, Burgemeester Houben schrijft in zijn brief van 23-6-2021

Op 24 september 2020 ,De tijd van 'er in goed overleg uitkomen' wordt hiermee tot het maximale opgerekt.

Dat is alweer meer dan een jaar geleden meneer de Burgemeester...besluiten om niks te doen is het besluit?

                                                                                            

College B&W Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Schijnveltlaan 2
5670 GA Nuenen

 

Uw Kenmerk

 

Datum

12 oktober 2021

Onderwerp

Verzoek invorderingsbeslissing te nemen

 

Geacht College,

Uit publiek toegankelijke bronnen blijkt dat u een besluit heeft genomen om een last onder dwangsom op te leggen aan vereniging D’n Busser (KvK 17273925)  van € 1.500,- per week zolang als alle illegale opstallen op plaats ‘Het Laar’ niet verwijderd zijn.

Bovendien blijkt dit uit uw schrijven van 30/23 juni 2021 aan raadslid J. Geven in antwoord op zijn vragen.

Hierin is opgenomen een ‘context’ en ‘tijdlijn’ waaruit blijkt dat u tot handhaving heeft besloten.

Op grond van artikel 5:37 lid 2 Algemene wet bestuursrecht verzoek ik u binnen de gestelde termijn van 4 weken een beschikking tot invordering van de dwangsom te geven, en mij daarvan een afschrift te zenden.

 Hoogachtend,

 Burgertje van Nuenen