De beerput gaat open, en het stinkt !  


Er is nooit voldaan aan het bestemmingsplan meneer de burgemeester !

U en wij allemaal worden voor de gek gehouden met juridisch ongeldige overeenkomsten en de schijn van correctheid.

Die jeu-de-boulesbaan bestaat juridisch helemaal niet... U gaat daar de gevolgen van dragen.
Er is nooit een aanvraag voor ingediend en er is ook nooit een besluit genomen laat staan een omgevingsvergunning voor verleend.

U en D'n Busser doen wel alsof, en denken als we maar lang genoeg overleggen (=niks doen)  geeft Burgertje het wel op.  Maar.... u vergist zich !

Wie zitten er aan tafel ? de dorpsraad of de vereniging ? Wat als nu blijkt dat in 2010 de voorzitter van de dorpsraad prominent lid van de vereniging is. En de voorzitter van de Dn Busser prominent lid van de dorpsraad.....en dat dit al in 2008 is bekokstooft, dat die vereniging de mooiste plek in het dorp ging bezetten.

Een vereniging (rechtspersoon) met volledige rechtsbevoegdheid. met het doel 'omzet'. De wijk is opgezadeld met een vereniging in 'onze' openbare ruimte die volgens de milieuwetgeving beschermd had moeten worden tegen deze economische delicten !
De gemeente zorgt er maar voor dat het geld uit het bestuur van die veringing wordt gehaald om plaats 'Het Laar' in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Dit staat in het bestemmingsplan :

10.5. Gebruiksbepaling

 10.5.1.  Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen te gebruiken of te doen of laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de bestemming.

 10.5.2.  Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in 10.5.1. vervatte verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 10.5.3. Overtreding van het bepaalde in 10.5.1. is een strafbaar feit als bedoeld in artikel1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.

De gemeente heeft de Dn Busser inmiddels 5500,- subsidie gegeven zonder een letter op papier te zetten omtrent het nut en het doel.
Dit belastinggeld is gebruikt voor het financieren van strafbare feiten. U benoemd het zelf !

Dit zegt de burgemeester :

op 2 januari 2020 is de reguliere handhavingsprocedure opgestart met een waarschuwingsbrief waarin wordt verzocht het illegaal geplaatste bouwwerk te verwijderen.

Er is zonder daartoe strekkende vergunning een toiletunit geplaatst. Deze past niet binnen
het bestemmingsplan en is ook niet te legaliseren. Feit is dat het bouwwerk niet kan blijven
staan en verwijderd dient te worden.

Er is zonder daartoe strekkende vergunning een (afsluitbaar) hekwerk geplaatst, dit onttrekt
het openbare gebied aan de openbaarheid. Voor het hekwerk is geen vergunning verleend
en is ook niet wenselijk op deze openbare locatie.

Beide overtredingen zijn ook in strijd met de gebruiksovereenkomst (civiel recht) waar de
volgende bepaling in is opgenomen:
"8. Het is de ingebruiknemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de
gemeente het uiterlijk aanzien van de Jeu de Boulesbaan en de directe omgeving daarvan te
veranderen."

Tevens staat er verder in de overeenkomst:

"14. Bij niet nakoming van het bovenstaande is de gemeente Nuenen c.a. gerechtigd
eenzijdig deze overeenkomst te beëindigen en de kosten van herstel in de oude staat op de
Jeu de boulesvereniging 'D'n Busser', te verhalen.